2011 de öğretmen atamalarında yerleşen öğretmenler için istenen bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. 2011 de atanan Tüm öğretmen adaylarının yapması gereken işlemler şöyle

ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın
http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla
gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ
tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.
Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atama sonuçlarının
duyurulduğu günü takip eden iş gününden itibaren, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine
başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.
Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları,
bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler,
bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak
atanmaları nedeniyle “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. “sözleşmenin feshi” istenmesi
hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve
hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında
bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il
millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
Göreve başlayacak adaylardan, bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı
7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme
sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka
sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta
oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem
yapılacaktır.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Kasım 2011)

Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği
hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim
şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde
alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir. Rapor, açıklayıcı bir resmî yazı ekinde Personel
Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek görüş
istenecektir.

Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

Öğretmen olarak ataması yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;
a) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
b) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
c) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği ile birlikte,
ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, ilgili mevzuatına göre “millî sporcu
unvanını kazandığına dair belge” veya kurumca onaylı örneği ile birlikte,
atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.
Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile
açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan
(Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”,

Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.

1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili
kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca
istenmeyecektir.
2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik
görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru
Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu
valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve
başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne
bildirilecektir.