İlk bakışta öğretmen maaşlarına zam geldi gibi görünen bu haber aslında ilkokul öğretmenlerini ilgilendiriyor. İLKSAN nedir İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı peki bu para neyin nesi. Bir çok memur yardımlaşma sandıkları oluyor. İLKSAN da yardımlaşma sandığı olduğu için yıllık bir aidat alıyordu

İLKSAN’a (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı) zorunlu üyelik kalkacak.

280 bin sınıf öğretmenin yılda ortalama 321 lira ödediği sandığa üyelikte ‘gönüllülük’ esas olacak.

Hükümet, eğitim sendikalarının İLKSAN’a zorunlu üyelik şartının kaldırılması talebini kabul etti. Konfederasyonların toplu sözleşme masasına getirdiği zorunlu üyelik yerine ‘gönüllülük’ esası getirilecek. Orta ve lise öğretmenlerine de İLKSAN’a üye olma yolu açılacak.

Memurlar ile hükümet arasında yürüyen toplu sözleşme masasına İlksan’a üyelik konusu da geldi. Hükümetle anlaşılması durumunda sandığa üyelik zorunlu olmaktan çıkacak. İlkokul öğretmenlerinin yanı sıra orta okul ve lise öğretmenlerine de üyelik yolunu açacak yasal değişiklik yapılacak.

280 BİN ÜYESİ, 90 MİLYON GELİRİ VAR

Yaklaşık 280 bin sınıf öğretmeninin üye olduğu İLKSAN’ın yıllık aidat geliri toplamı 90 milyon lira. Her bir öğretmenin maaşının yüzde 2’si zorunlu olarak İLKSAN’a kesiliyor. Bu da ortalama olarak her bir öğretmen maaşından ayda 27 lira, yılda ise 321 liralık kesinti anlamına geliyor.

İLKSAN üyesi bir öğretmen emekli olduğunda İLKSAN’a yatırdığı parayı yüzde 150 fazlasıyla alıyor. Sandık ayrıca maluliyet durumunda emeklilik haklarını veriyor. Evlilik, şehitlik, doğal afet, ölüm durumlarında da üyesine ödeme yapıyor. Ayrıca piyasa faizinin altında faiz oranlarıyla üyelerine 48 aya kadar kredi kullandırıyor.

Sandığın, hali hazırda 341 milyon liralık arsası, 21 milyonluk da tesisi bulunuyor. Toplamda 450 milyonluk varlığı olan sandığın, 2011 yılı üyelik geliri ise 90 milyon lira.

Hürriyet

İlksan nedir neye yardım eder

İlksan nedir? 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı” ilkokul öğretmenleri arasında yardımlaşmayı amaçlamaktadır.

İlgili kanunun 11.maddesine göre kurulan bu sandığa “Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilkögretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.”

İlksan Hangi yardımlarda bulunur.?

1. İkraz (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’nın ikraz usüllerine göre Yönetim Kurulu kararı ile)

2. Evlenme Yardımı

3. Doğal Afet Yardımı

4. Şehit Yardımı

5. Ölüm Yardımı

6. Maluliyet Yardımı

7. Emeklilik Yardımı

1.İKRAZ YARDIMI

Sandık üyelerinin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi amacıyla, Sandık bütçesinin elverdiği ölçüde, piyasa şartlarından daha uygun faiz oranı ile Sandık üyelerinin kredilendirilmesidir.

Gerekli belgeler için tıklayınız:

2.EVLENME YARDIMI

“Madde 10 – Sandığa en az bir yıl aidat yatıran üyelerin evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar yardım yapılır. Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde ikisine de bu yardım yapılır.”

Yönetim Kurulunun 24.12.2004 tarih ve 59/12 sayılı kararı gereğince; 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 450 (dörtyüzelli.-)YTL. karşılıksız yardım yapılmaktadır.

Gerekli belgeler için tıklayınız:

3.DOĞAL AFET YARDIMI

“Madde 12 – Sandık üyesi iken tabii afete (deprem, yangın, su baskını vb) uğrayanlara her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar Tabii Afet yardımı ödenir. Tabii Afet yardımı yapılabilmesi için başvuru dilekçesine: ilksan yönetim Kurulunun 24.12.2004 tarih ve 59/12 sayılı kararı gereğince; 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere; HAFİF HASARLI :275 YTL.ORTA HASARLI : 550 YTL.AĞIR HASARLI : 1.100 YTL.karşılıksız yardım yapılmaktadır.”

Gerekli belgeler için tıklayınız:

4.ŞEHİT YARDIMI

Ana statümüz Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin Ölüm Yardımı başlıklı 13. Maddesinde; “..Görevi başında iken öldürülen (şehit edilen) üyelerin kanuni varislerine yapılacak Ölüm Yardımı miktarı ise Yönetim Kurulunca tespit edilir.” denilmektedir.

Şehit Yardımı; Y.K. 16.11.1988 tarih ve 2598/1sayılı kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlığın oluru alınmak şartı ile başlatılmış olup; bu tarihten itibaren uygulanmaya alınmıştır.

Yönetim Kurulunun 24.12.2004 tarih ve 59/12 sayılı kararı gereğince 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 11.000 YTL.(onbirbin YTL) TL karşılıksız yardım yapılmaktadır.

Gerekli belgeler için tıklayınız:

5.ÖLÜM YARDIMI

Madde 13 – Sandık üyesi iken ölenlerin, kanuni varislerine, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar yardım yapılmakta iken 22.06.2000 tarihi itibariyle hesaplama sisteminde değişiklik yapılmış olup aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüzelli fazlası tutarı,

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı.

Üyenin son aidat tutarı terfii dönemine denk gelmiş ise, Emekli Yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

“22.06.2000 tarihi öncesinde vefat eden üyelerin Yönetim Kurulunca tespit edilmiş olan hesaplama şekli;

a)Yönetim Kurulu tarafından belirlenen taban miktar

b)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidatlarının toplamının yüzde elli fazlası

c)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu son aidat tutarının sandığa üyelik süresi ile çarpımından belirlenmektedir. ”

Sandık üyesi iken hizmet süresine bakılmaksızın; vefat eden üyelerimizin kanuni varislerine yapılan yardımdır.Bunun haricinde üyenin aile bireylerinin ölümünde ayrıca bir yardım yapılmamaktadır.

Madde 14 – Yardım, ödenecek kimsesi bulunmaması halinde üyenin cenaze masrafları için ödenir.

Gerekli belgeler için tıklayınız:

6.MALULİYET YARDIMI

“Madde 15 – Sandık üyesi iken iş göremez duruma düştüğünü raporla tespit etmesi halinde her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar bir kereye mahsus olmak üzere Maluliyet Yardımı ödenir.”

*Ancak 05.10.2000 tarihli olur ile 22.06.2000 tarihi itibariyle hesaplama sisteminde değişiklik yapılmış olup aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüzelli fazlası tutarı,

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı.

*Üyenin son aidat tutarı terfii dönemine denk gelmiş ise, Emekli Yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

“22.06.2000 tarihi öncesinde malulen emekli olan üyelerin Yönetim Kurulunca tespit edilmiş olan heaplama şekli;

a)Yönetim Kurulu tarafından belirlenen taban miktar

b)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidatlarının toplamının yüzde elli fazlası

c)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu son aidat tutarının sandığa üyelik süresi ile çarpımından belirlenmektedir. ”

*Sandık üyesi iken iş göremez duruma düştüğünü “Sağlık Kurulu Raporu” ile tespit etmesi halinde, üyelik süresine bakılmaksızın bir defaya mahsus yardım yapılır.

Gerekli belgeler için tıklayınız:

7.EMEKLİLİK YARDIMI

“Madde 16 – Sandık üyesi iken Emekliye ayrılanlardan en az 10 tam yıl Sandığa üye aidatı ödemiş olanlara bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tutarların toplamı Emeklilik Yardımı olarak ödenir.”

*Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı’nın 24.05.2000 tarihli 1997/358 Esas ve 2000/1839 sayılı İptal Kararı gereği; T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’nın 03.10.2000 tarih ve B.08.0.MÜB.0.37.02.0082638 sayılı yazısı ile onaylanan ve 22.06.2000 tarihi itibariyle yeni hesaplama sistemi uygulamaya alınmış olup aşağıdaki şekli ile yeniden düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir.

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüzelli fazlası tutarı,

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı.

“Birinci fıkrada belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

*On tam yılını doldurmadan emekli olanlar ile daha önce emekli yardımı almış olanlara birikmiş aidatları yüzde elli fazlası ile iade edilir. ”

“22.06.2000 tarihi öncesinde emekli olan üyelerin Yönetim Kurulunca tespit edilmiş olan heaplama şekli;

a)Yönetim Kurulu tarafından belirlenen taban miktar

b)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidatlarının toplamının yüzde elli fazlası

c)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu son aidat tutarının sandığa üyelik süresi ile çarpımından belirlenmektedir. ”

Gerekli belgeler için tıklayınız:

Not: Sandık üyesi iken emekli olup, emekli yardımını alarak üyeliği sona eren üyelerden tekrar göreve dönen ve ikinci kez emekli olan üyelere Sandığımızca verilen emekli yardımından ikinci defa faydalanamayacağı, bu durumda olan üyelerin ödediği aidatların % 50 (yüzde elli) fazlasıyla iade edileceği Yönetim Kurulumuzun 29.12.1988 tarih ve 2610 sayılı yazısı ile karar altına alınmıştır. Ayrıca Sosyal Yardımlar 16.maddesinde daha önce emekli yardımı almış olanlara birikmiş aidatları yüzde elli fazlası ile iade edilir denilmektedir.

Gerekli belgeler için tıklayınız:

AİDAT İADESİ nasıl yapılır?

( Bu bölümü özellikle branş değişikliği yaparak ilkokulu öğretmenlerinden liselere branş öğretmeni olarak atanan öğretmenleri ilgilendirmektedir.)

Üyeliği sona erenlerin ,(kurum değiştirmesi, branşa geçmesi vb.) Sandığımızın 1987 yılında yapılan 2.Dönem 2.Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 20.maddesine göre Sandığa en az 5(beş) tam yıl aidat ödeyip üyelikten ayrılanlara birikmiş aidatları %50 fazlası ile ödenmektedir.