Sahabeler Peygamber Efendimizin hayatının vazgeçilmez kişileridir. İlk iman edenler,ilk hicret edenler,ilk cihat edenler olarak Peygamberimizin hayatında önemli bir rol oynamışlardır. Tabi bu durumlar hanım sahabeler içinde geçerlidir. Hanım Sahabe İsimleri-Hanım Sahabeler ve Hayatları

Hanım Sahabe İsimleri-Hanım Sahabeler ve Hayatları

Sahabeler Peygamber Efendimizin hayatının vazgeçilmez kişileridir.

İlk iman edenler,ilk hicret edenler,ilk cihat edenler olarak Peygamberimizin hayatında önemli bir rol oynamışlardır.

Tabi bu durumlar hanım sahabeler içinde geçerlidir.

Hanım sahabeler içinde ilk sırada Peygamberimizin (sas) eşleri gelmektedir.

Peygamber Efendimizin (sas) Eşleri

* Ayse-i Siddiyka
* Cuveyriye Bint-i Haris
* Hafsa
* Hatice-yi Kübra
* Meymune bint-i Haris
* Safiye Bint-i Hayy
* Sûde Bint-i Zem’a
* Ümm-i Habibe
* Ümm-i Seleme
* Zeyneb Bint-i Cahş
* Zeyneb Bint-i Huzeyme

Peygamberimizin Kızları

* Fatıma
* Rukiyye
* Ümmü Gülsum
* Zeynep

Peygamberimizin Torunları

* Emame Bint-i Ebi’l As
* Zeynep Bint-i Ali

Hala ve Teyzeleri

* Erva Binti Abdülmüttalib
* Halide binti Esved
* Safiyye Binti Abdülmuttalib
* Ümmü Haram

Diğer Hanım Sahabeler

Afra Hatun; Afrâ Hâtun iman âbidesi çocuklar yetiştiren bir anne… Genç yavrularının Allah ve Rasûlü yolunda şehadetlerine sabreden bir hanım sahâbi… Üç çocuğunu Bedir savaşına katılması için teşvik eden kahraman bir İslâm hanımı… Genç şehitler annesi…

O Medineli olup Neccar oğullarına mensuptur. Babası, Ubeyd İbni Sâlebe’dir. Annesi, Ruat binti Adiyye’dir.

Afrâ Hâtun İslâmiyeti Medine’de tanımış ve hiç tereddüt etmeden Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize biat etmiştir.

Aişe Binti Sad;

Aişe binti Sa’d radıyallahu anhâ müslüman bir ailede büyüyen, süs takmayı seven genç bir hanımefendi… Babası meşhur sahâbî Sa’d İbni Vakkas radıyallahu anh’dır. Cennetlikle müjdelenen on sahâbiden biri… Annesi, Zeynep binti Hâris’tir.
Âtike Binti Zeyd; Atike binti Zeyd radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize ilk bey’at eden hanım sahâbîlerden… Aşere-i mübeşşereden Saîd ibni Zeyd (r.a)’ın kız kardeşi… Mersiyeleriyle meşhur bir şâir hanım… Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın oğlu Abdullah (r.a)’ın hanımı..

Cemile Binti Sabit;Ümmü Âsım Cemîle binti Sâbit el-Ensariyye radıyallahu anhâ hicretten hemen sonra Medine’de Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize biat eden ilk on hanım sahâbîden biri… Hz. Ömer (r.a)’ın âilesi… İlk oğlu Âsım’a nisbetle Ümmü Âsım künyesiyle meşhur olan bir hanım sahâbî.

O, Medine’lidir. Babası Sâbit İbni Ebi’l-Aklah’dır. Annesi Şemus binti Ebû Âmir’dir. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin seriyye kumandanlarından ve arıların koruduğu sahâbi diye tanınan Âsım İbni Sâbit (r.a)’ın ana bir kızkardeşidir.

Cemile Binti Übey; Müslümanların aleyhinde tuzaklar kurulan, plân ve toplantılar yapılan bir evde yaşamasına rağmen gönlünü İslâm’ın nûrûna açan bahtiyar bir hanım… İslâm’la şereflenen, iman saâdet ve selâmetine eren, ilâhî huzur ve mutluluğa kavuşan bir hanım sahâbî… Hazreti Hanzala (r.a)’ın hanımı…

O, Medine’li olup Hazrec kabîlesine mensuptur. Babası münafıkların reisi Abdullah İbni Ubey İbni Selül’dür. Hazrec kabilesinin reisidir. Bedir Savaşından hemen sonra müslüman olmuş görünmesine rağmen İslâm’a beslediği kin ve düşmanlık duygularından kurtulamamıştır. Annesi, Havle binti Münzer’dir.

Dürre Bint-i Ebi Leheb;Dürr. Babası Resulullah (s.a.v.) üvey amcası Ebu Leheb İbn-i Muttalib. Haris ibn-i Navfel ibn-i Haris ibn-i Abdulmuttalib ile evlendi. Müslüman olup Medine’ye hicret etti.

Esma Bint-i Amr;Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizle Akabe’de görüşen bir bahtiyar…

İkinci Akabe biatına katılan Medine’li iki hanımdan biri…

O, Mus’ab İbni Umeyr radıyallahu anh vasıtasıyla İslâm’la buluşmuştur. Medine’de ilk hanım müslümanlardandır.

Lakabı “Ümmü Menî el-Ensariyye” kocasının adı Hadic İbni Sellâme’dir.

O, Medine’den hareketle Mekke’ye gelen ve “İkinci Akabe Bey’ati”ne katılan 75 kişilik heyet içerisindeydi.

Esma Bint-i Umeys;

Esmâ binti Umeys radıyallahu anhâ, kocası Hz. Ca’fer (r.a) ile birlikte Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin “iki hicret sâhibi” iltifâtına mazhar olmuş bir hanım sahâbî…

Efendimizin baldızı… Meymûne annemizin kızkardeşi… Mekke’de dokuz kızkardeşiyle beraber “imanlı kızkardeşler” diye meşhur olan İslâm’ın ilk çilekeş hanımlarından… Maharetli, becerikli, sabır ve sebat ehli bir iman eri…

Esma Binti Yezid; O Medine’li olup Ensar hanımlarındandır. Evs kabîlesinin Abdüleşheloğulları’na mensuptur. Hicretten sonra İslâm’la şereflenmiştir. Babası Yezid ibni Seken ile kız kardeşi Havvâ da sahâbîdir. Muaz ibni Cebel (r.a.)’ın halasının kızı olan Esmâ’nın Beyatürrıdvân’da bulunduğu da rivâyet edilmektedir.

Fatima Bin Esed;Fâtıma binti Esed radıyallahu anhâ Hazreti Ali radıyallahu anh’in annesi…

Fatime Binti Hattab;Fâtıma Binti Hattab radıyallahu anhâ kocası ile birlikte İslâm’la şereflenen ilk müslümanlardan…

Fatime Binti Kays;Fâtıma binti Kays radıyallahu anhâ Medine’ye hicret eden ilk muhacir hanım sahâbîlerden!.. Keskin zekâsı, görüş ve kanaatlerinde isabeti ile çevresinde tanınmış, olgun bilgili ve anlayışlı bir hanım!..

Hz. Ömer (r.a)’ın şehâdetinden sonra İslâm Şûrasının evinde toplanıp müzakereler yaptığı görüşünün alındığı bahtiyar bir hanım!… Kûfe emirlerinden Dahhak İbni Kays’ın ablası…

Fatıma Binti Yeman;Fâtıma binti Yeman radıyallahu anhâ İslâm’ı tebliğ konusunda gayretli bir hanım sahâbi…

Kabilesinden bir çok hanımın müslüman olmasına vesile olmuş bir tebliğ eri…

Kızkardeşlerinin de müslüman olup Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize biat etmelerine rehberlik yapan bir mücâhide…

Habibe Binti Cahş; Habîbe binti Cahş radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize çift yönden hısım olan bir bahtiyar hanım!.. Kadınlara mahsus hallerden özür kanı (istihâze) ile ilgili bir hükmün icra olmasına, ortaya çıkmasına vesîle olan bir hanım sahâbî… Müminlerin annesi Zeynep binti Cahş (r.a)’ın kızkardeşi… Rasûlullah (s.a)’in baldızı… Abdurrahman İbni Avf (r.a)’ın hanımı…

O, Mekkeli’dir. Babasının adı Cahş İbni Riab’dır. Annesi Resûl-i Ekrem (s.a) efendimizin halası bulunan Ümeyye binti Abdulmuttalib’dir.

Habibe Binti Sehl; Habibe binti Sehl radıyallahu anhâ İslam’da muhâlaa yoluyla ilk boşanma hadisesinin gerçekleşmesinde adı geçen bir hanım sahâbî… Sâbit ibni Kays (r.a)’ın âilesi…

Hâlime Hatun;Hazret-i Halîme radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin Süveybe Hâtundan sonraki süt annesi…

Hind Binti Amr;Hind binti Amr radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize hicretten sonra biat eden hanımlardan… Allah ve Rasûlüne imânî bir aşk ile teslim olmuş, malını canını fedâdan çekinmeyen bir hanım sahâbi… Uhud’da gösterdiği metâneti ve muhabbeti dillere destan bahtiyar, yiğit bir hanım…

O, Medine’nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazrec kabîlesinin Benî Seleme koluna mensuptur.

Hamne Binti Cahş; Hamne binti Cahş radıyallahu anhâ, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin baldızı…

Medine’de ilk Kur’an hocalığı yapan, Uhud’da şehit düşen Mus’ab İbni Umeyr (r.a)’ın hanımı…

Allah Rasûlüne ilk beyat eden, İslâm’la ilk şereflenen hanımlardan… Müşriklerin zulümlerine direnen, imanından taviz vermeyen yiğitlerden… Medine’ye hicret eden ilk hanım sahâbîlerden…

Diğer Bayan Sahabeler

Havle Binti Hakim
Havle Binti Kays
Havle Binti Salebe
Havle Binti Tuveyt
Hind Binti Utbe
Huleyde Binti Kays
Hünsa Amr İbni eş-Şerid
Leyla bint-i Ebi Hasme
Kayle Binti Rahme
Rubeyyi Binti Muavviz
Seffane Binti Hatim
Sümeyye Binti Habbat
Sümeyra Binti Kays
Şeyma Binti Hâris
Şifa Binti Abdullah
Tümadır Binti Amr
Ümmü Atıyye
Ümmü Büceyd
Ümmü Eymen
Ümmü Fadl
Ümmü Hâni
Ümmü İshak Ganaviyye
Ümmü Kühha
Ümmü Şerik
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
Ümmü Hakim Binti Haris
Ümmü Mabed
Ümmü Râfi Selmâ
Ümmü Ruman
Ümmü Süleym
Ümmü Ümare
Ümmü Mübeşşir
Ümmü Varaka
Ümmü Zer Gifarriye
Ümmü Züfer
Ümmü’d Derda
Zinnire

bayan_sahabe_isimleri