Mhp grup başkan vekili oktay vural son zamanlarda zayıflamasıyla gündeme geldi. oktay vural 6 ayda 18 kilo verdi. Oktay vural zayıflama sırrını bir röportajla anlattı. Oktay vural nasıl zayıfladı işte oktay vural diyeti ile 18 kilo vermesi

Oktay Vural’ın Sözcü’ye verdiği özel röportajda diyetini anlattı.

MHP’nin ikinci adamı Oktay Vural, özel hayatını Sözcü’den Nil Soysal’a açarken, gazetede tam sayfa yayımlanan röportajın yarısından çoğu Oktay Vural’ın nasıl zayıfladığı ile ilgili oldu. Çünkü Vural, özel röporajın tamamında dişe dokunur bir bilgi vermezken, ağırlıklı olarak zayıflamının ve sağlıklı yaşamın sırları hakkında konuştu.

6 AYDA 18 KİLO VERDİM

Fi­lin­ta gi­bi ol­du­nuz. Aradan geçen sürede kaç ki­lo ver­di­niz?
18 ki­lo ver­dim 6 ay­da.

Di­ye­tis­yen kon­tro­lün­de mi?
An­ka­ra­’da Züm­rüt Ha­nım di­ye bir di­ye­tis­ye­nim var. Gün için­de ne­ler yi­ye­ce­ği­mi ya­zı­yor. Lis­te var. Lis­te­ye har­fi­yen uyun­ca ki­lo ve­ri­yor­sun.

Spor tak­vi­ye­si de var mı?
O yok ma­ale­sef. Ama ta­bi­i spor da yap­say­dım, çok da­ha iyi olur­du.

Lis­te­de ne­ler var pe­ki?
Val­la­hi her şey var as­lın­da. Ama mik­tar önem­li. Bir de öğün at­la­ma­mak ge­re­ki­yor. Bol sos­lu ma­kar­na bi­le yi­ye­bi­li­yo­rum. Hem de bir öğün­de 2 ta­bak bir­den.
Ne gü­zel di­yet­miş bu…
Ma­kar­na­yı se­ya­hat­ler­den son­ra ve­ri­yor. Öde­mi alı­yor­muş. Yo­ğurt yağ ya­kı­yor­muş. Ke­fir ve tar­çın da var lis­tem­de.

Oktay Vural Diyeti

Oktay Vural Nasıl Zayıfladı

Lis­te­ye uy­mak zor ol­mu­yor mu bu yo­ğun tem­po için­de?
Lis­te­yi alı­yo­rum. On­dan son­ra he­men 5-6 ta­ne fo­to­ko­pi çe­ki­li­yor. Sek­re­te­re, ko­ru­ma­ya, da­nış­ma­ya, ara­ba­ya, eve… Her­kes so­rum­lu di­yet­ten. Han­gi öğün­de, ya­nım­da kim var­sa o ha­tır­la­tı­yor ne yi­ye­ce­ği­mi­zi. Se­ya­hat­ler­de de ona gö­re or­ga­ni­ze olu­yo­ruz. Uça­ğa bi­ner­ken, cep­ler­de hur­ma, ba­dem fi­lan ta­şı­yo­ruz. Di­ye­tis­yen çok sı­kı tu­tu­yor işi. Ka­mu­oyun­da her­kes gör­dü ki; Ok­tay Vu­ral çok ki­lo ver­di. Bu da; son trend ‘Ok­tay Vu­ral Di­ye­ti­’ an­la­mı­na ge­li­yor. Şim­di ve­ri­len ki­lo­la­rın ge­ri alın­ma­ma­sı la­zım. Ka­ça­mak­lar­da fır­ça­yı yi­yo­ruz.

Eşi­niz Tu­ba Ha­nım ne di­yor bu di­yet me­se­le­si­ne?
Ki­lo­la­rı alın­ca; ‘A­man ha­ Ok­ta­y’ di­ye­rek des­tek­le­miş­ti. Şim­di; ‘Ye­ter ha Ok-­ta­y’ di­yor. Ar­tık ko­ru­ma di­ye­ti­ne geç­tik.

İÇKİ DE SİGARA DA KULLANMAM

Di­yet lis­te­niz­den kop­ya çe­ken­ler ol­du mu?
Ol­maz mı… Sek­re­te­ri­min eşi uy­gu­lu­yor şim­di ay­nı di­ye­ti. Si­ya­set­çi­ler­den de is­te­yen­ler var. Ama isim­le­ri­ni ve­re­mem, ayıp olur.

oktay vural’ın 6 ayda 18 kilo vermesiyle ile ilgili diyetini okudunuz. diyet yapmak ciddi bir iş olduğu için diyetlerin doktor gözetiminde olması şart. Zaten aile hekimleride bu konuda size yardımcı olmaya başladı. Yani ücret ödemeden sizde diyet yapabilirsiniz.

oktay vural nasıl zayıfladı gördünüz. yani sizde bu şekilde zayıflamanız mümkün olacaktır.