Yemekten sonra yemek duası yapmak,sofrada yenilmiş nimetleri ebedileştirmek,nimetleri verene de şükretmek için yapılır.Yemek duası binlerce nimeti veren Allah’a,bu nimetleri verdiği için teşekkür etmektir. Yemek Duası Nasıl Yapılır? Türkçe Arapça Yemek Duaları

Yemek Duası Nasıl Yapılır? Türkçe Arapça Yemek Duaları

Yemekten sonra yemek duası yapmak,sofrada yenilmiş nimetleri ebedileştirmek,nimetleri verene de şükretmek için yapılır.Yemek duası binlerce nimeti veren Allah’a,bu nimetleri verdiği için teşekkür etmektir. Şükür etmek nimeti ziyadeleştirir.

Yemek duası ezberlemek isteyenler için birkaç tane yemek duası paylaşıyoruz.

YEMEK DUASI

Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ! Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emenetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. YA RAB! Resulu Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et!.. Amin.

ARAPÇA YEMEK DUASI

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

Elhamdü lillâlillezi et’amenâ ve sekanâ ve cealenâ minel müslimin et’amene-Allâhü min taâm-il cenneti. Ve sekanâ-Âllâhü min şarâb-il kevseri ve zevvecnâ-Allâhu bihûril’ayni. Bi-hürmetil enbiyâi velmürseline velhamdü lillâhi Rabbil âlemin.

ANLAMI
Bizleri yediren, içiren ve İslâmiyetle müşerref kılan Allâhü Teâlâ’ya şükürler olsun. Cümle peygamberlerin hakkı için bizleri Cennet taamından yedir, Kevser şurubundan içir ve Cenetteki Hurilerle evlendir. Âlemlerin Rabbi olan Allâhü Teâlâ’ya hamd olsun.

YEMEK DUASI

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.
El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

“Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn. Allahım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle .” El-Fâtiha.

yemek_duasi_nasil_yapilir